Mali Danışmanlık

Mali Danışmanlık

Birikimli uzman kadromuzla, yerli ve yabancı müşterilerine, Denetim, Danışmanlık, Muhasebe, Mali mevzuat, Teşvik mevzuatından yararlanma ve diğer mali konularda sorunların çözümüne yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Müşterilerimizin iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunlar ile mevzuattaki son değişikliklerden sağlıklı ve doğru bir şekilde mümkün olan en kısa sürede ulaştırılmakta ve spesifik konularda açıklama notları gönderilerek sadece işinize odaklanmanızı ve iş ortağınız olmayı sağlıyoruz.Birikimli denetim ekibimiz ile Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği bağımsız denetime tabi olabilecek şirketlere Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Geçiş uygulaması olan Tek Düzen Hesap Planının dayanağı olan Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunları ile Türkiye Muhasebe standartlarını ayrıntılı ele alınarak TFRS ilk geçiş açılış kayıtları oluşturularak bağımsız denetime uygun hale getirilmesi hizmeti sağlamaktayız.Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri, İhracatçı firmaların veya istisna kapsamında teslim yapan firmaların iadesi gereken Katma Değer Vergisi tutarının planlaması yapılarak varsa hata ve eksiklikler giderilerek, aylık iade tutarlarının tespiti ve iadesine yönelik incelemeler yapılarak sorunsuz bir şekilde iadenin düzenli olarak en kısa zaman sürecinde mükelleflere sağlanması,

Birikimli uzman kadromuzun edindiği geniş bilgi ve tecrübeleri ile yerli ve yabancı müşterileri aşağıda belirtilen vergi danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır.

• Gelir Vergisi,
• Kurumlar Vergisi,
• Katma Değer Vergisi,
• Özel Tüketim Vergisi,
• Damga, Harçlar Vergisi,
• Veraset ve İntikal Vergisi,
• Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
• Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları,
• Yatırım Teşvik Mevzuatı,
• Serbest Bölge Mevzuatı konularında,
• Yabancı sermaye mevzuatı,
• Diğer Mevzuatlar.

Hizmet verdiğimiz firmalara öncelikle her türlü defter, hesap, kayıt ve işlemleri ile bunların dayanağı belgelerin incelenerek ortaya çıkabilecek hata ve eksikliklerin tespiti ile bunların giderilmesine yönelik alınması gerekli tedbirlerin önceden belirlenerek, uzman muhasebe kadrosu oluşturulduktan sonra firma yöneticileri ile çalışanlarına gerekli eğitimler sağlanarak, vergi planlaması yapılarak vergi mevzuatı ve diğer mali mevzuat konularında zamanında doğru bilgiyi vermekle, vergi avantajının en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamaktayız.

• Vergi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti ve tasdiki,
• Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin kontrolü,
• Sermayenin ödendiğinin tespiti,
• Yeniden değerleme değer artış fonu tasdiki,
• İç kaynaklarından sermaye ‘ye ilave tespiti,
• Yatırım indirimi istisnası tasdiki,
• Kurumlar Vergisi istisnası tasdiki,
• Özel amaçlı rapor ve tasdik işlemleri.

Vergi mevzuatının karmaşıklığı ile birçok konularda içtihat oluşmaması nedeniyle inceleme elemanları tarafından yapılan işlemlerin vergi kanunlarına uygun olmadığını farklı yorumlardan mükellefler yüksek tutarlarda vergi ve cezaları tarhiyatı yapılmaktadır. İnceleme aşamasından başlayarak uzlaşma, itiraz ve gerektiğinde yargıya taşınması sürecinde savunma dilekçeleri ve sonuçlanıncaya kadar uzman ekibimiz tarafından takibi ve danışmanlık hizmetini sunmaktayız.Birikimli uzman kadromuz ile şirketlerin birleşmesi, bölünmesi veya şirketlerden birinin diğerine devri, vergi mevzuatı ve diğer mali mevzuatlar yönünden özel bilgi ve tecrübe gerektiren bir çalışma olup mükelleflere bu konuda hizmet vermekteyiz.

Kurumsal Risk Hizmetleri tecrübeli ekibimiz ile müşterilerimize risk yönetimi, iç denetim, bilgi teknolojileri danışmanlığı, bilgi güvenliği, kurumsal yönetim, Hile ve Usulsüzlükleri inceleme ve işletmenin yapısına uygun çözüm planları yapılarak yönetici ve çalışanlarına verilecek eğitimlerle kurumsal risk bilincinin yerleştirilerek işletmenin sürekliliği, hile ve usulsüzlükleri aşağıda belirtilen;

• Mevcut belge düzeninin incelenerek eksik ve hataların tespiti,
• Mevzuata uygun ve etkin bir belge düzenin oluşturulması,
• Şirket personelinin eğitimi.

İlişkili kişi ve şirketler arasındaki;

• İlişkili kişilerden mal ve hizmet alımı, borç alıp verme ve hizmetlerin fiyatlandırılması uygulamalarının incelenerek risklerin tespiti,
• Transfer fiyatlandırması projelerinin geliştirilmesi ve uygulama aşamasında destek hizmeti verilmesi,
• Vergi idaresinin muhtemel yaklaşımlarına karşı güvenli karar alma imkânı sağlanması gibi mevcut uygulamalar çerçevesinde denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.